Afdeling Eibergen

wp7942fa77_0f.jpg
wp691c1037_0f.jpg

 

 

lijntje
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg

leeg

leeg
leeg
leeg
leeg
leeg

ANBI publicatie

 

Toelichting

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Instellingen met een ANBI status kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. De belastingdienst geeft op aanvraag een ANBI-beschikking af als een instelling aan bepaalde eisen voldoet.
Eén van de voorwaarden om de ANBI-status te behouden is een verplichting tot het openbaar maken van de kerngegevens van de organisatie via internet. Deze publicatie is als zodanig bedoeld.

 

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB afdeling Eibergen; afgekort NPB Eibergen

RSIN: 804213045

 

Adres secretariaat:  ‘t Hambroek 40, 7271 HB Borculo

Adres kerkgebouw : Kerkstraat 45, 7151 BV Eibergen

 

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB (RSIN: 002611120) is als kerkgenootschap middels een groepsbeschikking aangemerkt als ANBI. Deze groepsbeschikking valt onder het convenant dat het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) met de belastingdienst heeft gesloten.
 

Als afdeling met beperkte zelfstandigheid is NPB Eibergen een onderdeel van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap en derhalve op grond van deze groepsbeschikking ook aangemerkt als ANBI.

De juridische vorm van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap is de verenigingsvorm.

 

Doelstelling

De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap is geworteld in het vrijzinnig christendom en is zij verwant met het religieus-humanisme. Zij stelt zich ten doel het vrijzinnig-christelijke geloofsleven te bevorderen alsmede ruimte te geven aan vrijzinnig religieus leven.
De NPB Eibergen tracht de doelstelling te bereiken met alle haar ten dienste staande middelen, in het bijzonder door:

a. het verzorgen van kerkdiensten en andere religieuse bijeenkomsten voor jongeren en volwassenen;

b.  het bieden van gelegenheid tot bediening van de doop en de viering van het avondmaal;

c.  het doen inzegenen van huwelijken;

d. het verzorgen van uitvaarten

e.  het behartigen van de geestelijke belangen van de leden van de vereniging, onder meer door huis- en ziekenbezoek;

f. het houden van bijeenkomsten, andere dan kerkdiensten;

g.  het samenwerken met andere groeperingen en kerkgenootschappen in de omgeving;

h.  het deelnemen aan regionale en landelijke activiteiten;

i.  het uitgeven van een verenigingsorgaan;

j. het verzorgen van een website;

k.  het geven van bekendheid aan het bestaan en de werkzaamheden van de vereniging;

l.  vorm te geven aan haar verantwoordelijkheid ten opzichte van de mensheid en al wat is.

 

Samenwerking

Plaatselijk steunt de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB afd Eibergen de verschillende oecumenische initiatieven, zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse St. Maartenstocht en de diensten op de Maat (openluchttheater Eibergen). Zij neemt sinds de oprichting ervan deel aan de Raad van Kerken. 

Daarnaast is er overleg met de andere afdelingen van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB in de regio Achterhoek/Twente.

 

Beleid

De afdeling volgt in hoofdlijnen het beleidsplan van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB.

 

Bestuur

Het bestuur van de afdeling bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, een lid en een administrateur/adviseur.

Bestuursleden en administrateur ontvangen geen beloning. Zij en eventuele andere vrijwilligers ontvangen een vergoeding van de door hen gemaakte kosten. In sommige gevallen wordt een vrijwilligersvergoeding gegeven.

 

Voorganger

NPB Eibergen heeft geen vaste voorganger in dienst of overeenkomst gesloten.

Voor het leiden van kerkdiensten en andere diensten wordt een beroep gedaan op beschikbare voorgangers. Deze voorgangers ontvangen hiervoor een vergoeding overeenkomstig het gestelde in de Centrale Regeling voor Voorgangers

 

Financiën

Zie hiervoor het hier te downloaden financieelverslag.

De door de leden te betalen contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.

 

Uitgeoefende activiteiten

Zie hiervoor het hier te downloaden jaarverslag.

 

Over de NPB Onder dak Historie Samenwerking ANBI publicatie
Home NPB Actueel Lid of vriend? Pastoraat Lichtvenster Nieuwsbrief Contact Links